انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2017-11-17T22:57:42+01:00 text/html 2017-11-16T13:02:35+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/375 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><a href="http://uupload.ir/files/wg8b_roubik.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/wg8b_roubik.jpg" alt="http://uupload.ir/files/wg8b_roubik.jpg"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">..:: &nbsp;&nbsp;کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ &nbsp; ::..</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"> این دوره ویژه دانشجویان آموزشکده سازمان نقشه برداری است </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font class="text4"></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font class="text4" color="#003300"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><br></span></b></font></p><font class="text4" size="3" color="#003300"><p class="MsoNormal" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">جهت کسب اطلاعات بیشتر و </span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><font class="text4" size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">ثبت نام</span></b></font> به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="FA">.</span></b></p></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span></font><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span></p></div> text/html 2017-11-09T06:37:41+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه فتوگرامتری پهپاد و GPS http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/372 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" target="" title=""><br></a></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" target="" title=""><br></a></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" class="shrinkToFit" width="378" height="719"><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی </font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim">آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند :</font></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">کارگاه فتوگرامتری پهپاد و GPS</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">توسط گروه آپسیس</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">* ویژه دانشجویان آموزشکده نقشه برداری *</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font><br></div> text/html 2017-11-08T18:01:03+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/366 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/8xig_screen_shot_1396-08-17_at_21.13.49.png" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/8xig_screen_shot_1396-08-17_at_21.13.49.png" alt="http://uupload.ir/files/8xig_screen_shot_1396-08-17_at_21.13.49.png" class="transparent"><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود شماره بیست و چهارم نشریه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری<br></font></div> text/html 2017-11-04T18:21:35+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزش کنکوری ریاضی ۱ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/364 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/8msl_riyazi.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/8msl_riyazi.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8msl_riyazi.jpg" class="shrinkToFit" width="504" height="715"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/i6ty_riyazi1.jpg" target="" title=""><br></a></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دوره آموزش کنکوری ریاضی ۱<br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="right"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="3">جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید. </font><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/i6ty_riyazi1.jpg" target="" title=""></a></div> text/html 2017-11-03T17:14:16+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه درسی اصول GIS http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/362 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/b4mr_gis_dr,fallahi.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/b4mr_gis_dr,fallahi.jpg" alt="http://uupload.ir/files/b4mr_gis_dr,fallahi.jpg" class="shrinkToFit" width="497" height="719"><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Nassim">جهت دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</font><br></div> text/html 2017-11-03T07:05:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مشاعره دانشجویی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/361 <p><a target="" title="" data-href="http://uupload.ir/files/qb6f_moshaere.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/qb6f_moshaere.jpg" alt="http://uupload.ir/files/qb6f_moshaere.jpg" "=""></a> </p> <p style="text-align: center;"><font size="6" color="#663333" face="Mihan-Nassim">مشاعره دانشجویی</font></p> <p>جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.<br> </p> text/html 2017-11-02T12:56:06+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزش کنکوری فتوگرامتری ۱ و ۲ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/360 <div align="center"><br></div><a href="http://uupload.ir/files/0haa_photogrametry_web.jpg" target="" title=""><div align="center"><br></div></a><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/0haa_photogrametry_web.jpg" target="" title=""></a><a href="http://uupload.ir/files/ve4r_photogrametry_web.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/ve4r_photogrametry_web.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ve4r_photogrametry_web.jpg"></a></div><a href="http://uupload.ir/files/hqs6_photo_2017-11-02_14-25-23.jpg" target="" title=""></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#006600"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دوره آموزش کنکوری فتوگرامتری ۱ و ۲</span></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan">مدرس دوره : مهندس منصور اورعی</font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan">کارشناس ارشد GIS<br></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="right"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</font><br></font></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-29T19:04:47+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی اسامی رتبه های برتر آموزشکده سازمان نقشه برداری در آزمون دکتری و کارشناسی ارشد 96 http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/359 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/lifo_اسامی_نفرات_برتر.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/lifo_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/lifo_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.jpg" class="shrinkToFit" width="516" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:#002060;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!</span></b></div> text/html 2017-10-28T18:42:17+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار نمودار پنجمین دوره شورای انجمن علمی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/358 <div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/0v3i_photo.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/0v3i_photo.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0v3i_photo.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#CC0000" face="Mihan-Nassim">* نمودار پنجمین دوره شورای انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور *</font><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-24T16:55:12+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار نتایج انتخابات پنجمین دوره شورای انجمن علمی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/357 <br><br><br><br><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/s8c0_photo_2017-10-24_20-24-21.jpg" target="" title=""><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/v1ie_photo_2017-10-24_20-57-19.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/v1ie_photo_2017-10-24_20-57-19.jpg" alt="http://uupload.ir/files/v1ie_photo_2017-10-24_20-57-19.jpg"></a></div></a><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Nassim">نتایج نهایی انتخابات پنجمین دوره شورای انجمن علمی</font></span></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#990000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Nassim">با آرزوی موفقیت برای اعضای شوراء </font></span></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-23T19:35:44+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی مشاوره کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری97 (آبان ماه 1396) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/356 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/09l_مشاوره97.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/09l_مشاوره97.jpg" alt="http://uupload.ir/files/09l_مشاوره97.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#002060; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!</span></b></font></font></font></font></div> text/html 2017-10-21T14:11:14+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی اسامی کاندیدهای پنجمین دوره شورای انجمن علمی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/355 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/zu9g_اسامی1.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/zu9g_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/zu9g_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C1.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/nobz_اسامی_اصلی.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/nobz_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.jpg" alt="http://uupload.ir/files/nobz_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">زمان برگزاری انتخابات:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-bidi-language:FA">دوشنبه 1 آبان ماه از ساعت 12:00 الی 13:30<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-bidi-language:FA">سه شنبه 2 آبان ماه از ساعت 12:00 الی 13:30</span><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:22.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">محل برگزاری انتخابات:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-bidi-language:FA">محوطه آموزشکده سازمان نقشه برداری<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-10-16T14:53:28+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مشاوره کنکور ارشد نقشه برداری ۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/354 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/1op7_photo_2017-10-16_21-41-29.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/1op7_photo_2017-10-16_21-41-29.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1op7_photo_2017-10-16_21-41-29.jpg" class="shrinkToFit" width="482" height="643"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-14T07:46:36+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شورای انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/353 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/6wan_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA1.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/6wan_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/6wan_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA1.jpg"></a></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><font size="2"><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">انتخابات پنجمین دوره شورای انجمن علمی-دانشجویی ۱ و ۲ آبان ماه در آموزشکده سازمان نقشه برداری برگزار میگردد.</span></font><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">علاقه مندان جهت کاندید شدن در این انتخابات می بایست فرم ثبت نام جهت شرکت در پنجمین دوره انتخابات انجمن علمی را تکمیل نمایند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">( جهت تکمیل فرم ثبت نام</span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><a href="https://goo.gl/forms/HQGLFALU71fcZ50i2" target="" title=""><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></a><a href="https://goo.gl/forms/fB1DMSvquuzxEZU23" target="" title=""><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> </span><span style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue" lang="FA">اینجا</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></a>&nbsp;کلیک نمایید)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">و یا پیامی مبنی بر شرکت در پنجمین دوره انتخابات را به اکانت تلگرامی انجمن علمی به نشانی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; color: blue;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font size="5" face="times new roman,times,serif">@Ssa_NCC</font></span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">ارسال نمایند.</span></span></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:red" lang="FA">مهلت ثبت نام:</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"> ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">جهت آشنایی با فعالیت های انجمن، ساختار تشکیلاتی، کمیته های انجمن و </span><u><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="FA">مطالعه آئین نامه انتخابات</span></u><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-font-family: Cambria;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Cambria" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به</span><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-font-family:Cambria;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Cambria" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:blue" lang="FA">ادامه مطلب</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="FA">&nbsp;</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">مراجعه کنید.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-10-12T14:22:06+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی دانلود دفترچه آزمون های کارشناسی ارشد نقشه برداری از سال 81 تا 96 همراه با کلید http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/339 <a href="http://uupload.ir/files/fv48_آزمون.jpg" target="" title=""><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/fv48_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.jpg" alt="http://uupload.ir/files/fv48_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.jpg" class="shrinkToFit" width="639" height="645"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 28.5333px; font-family: Shekasteh_Beta; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">دانلود دفترچه آزمون های کارشناسی ارشد نقشه برداری از سال<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 20pt; line-height: 28.5333px; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">81<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 20pt; line-height: 28.5333px; font-family: Shekasteh_Beta; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">تا</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 28.5333px; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>96&nbsp;</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 28.5333px; font-family: Shekasteh_Beta; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>همراه با کلید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Dast Nevis&quot;; color: red;" lang="FA">جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!</span></b></p></div>