انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2020-02-22T13:57:21+01:00 text/html 2019-04-03T22:27:41+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/479 <div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8356476000/3D_World.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8356475184/3D_World.jpg" alt=""></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font size="5" style="" face="Mihan-Nassim"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت دانلود شماره سی و چهارم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور</b></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font size="5" style="" face="Mihan-Nassim"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به ادامه مطلب مراجعه نمایید</b></font></div></div> text/html 2019-03-16T18:51:34+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار نشریه کانون فرهنگی طه، هامود http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/466 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8355242784/Hamud_p01.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;cursor: zoom-in;" src="http://s8.picofile.com/file/8355242784/Hamud_p01.jpg" width="486" height="670"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600">جهت دانلود نشریه به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-02-05T21:30:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه بازیگری تئاتر http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/465 <div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8351382468/theatre_2.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;cursor: zoom-in;" src="http://s8.picofile.com/file/8351382468/theatre_2.jpg" width="670" height="670"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">کانون فرهنگی طه برگزار میکند:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#990000">کارگاه بازیگری تئاتر</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: -webkit-right;">جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</span></div> text/html 2019-01-31T16:50:44+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com محمد حسین معصومی دوره آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/464 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8350773050/Arc_weblog.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s8.picofile.com/file/8350773050/Arc_weblog.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style=""><font face="Mihan-Yekan" style=""><br class="Apple-interchange-newline"><font color="#000099">دوره آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Arc GIS</font></font></font><font color="#000099"><br></font></font></div><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><font size="5" style=""><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099">مدرس دوره : مهندس مرتضی شفیعی عاشق آبادی</font></font></div><div align="center" style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px;"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></font></div><div align="right" style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px;"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></font></font></div></div></div> text/html 2019-01-28T05:56:32+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com محمد حسین معصومی لیست جزوات و کتاب های موجود در کتابخانه انجمن علمی (بهمن ۱۳۹۷) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/459 <div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8350369842/Lib2.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s9.picofile.com/file/8350369842/Lib2.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جهت مشاهده لیست جزوات و کتاب های موجود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans" style="">در</font><font face="Mihan-Iransans" style="">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">کتابخانه انجمن علمی</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</span></font></div> text/html 2019-01-03T08:42:12+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com محمد حسین معصومی دوره آموزش کنکوری فتوگرامتری ۳ و ۴ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/457 <div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s9.picofile.com/file/8347740684/Photo_Web.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75);"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#006600" style=""><font face="Mihan-Yekan">دوره آموزش کنکوری فتوگرامتری </font><font face="Mihan-Nassim">۳ و ۴</font></font><br></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75);"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مدرس دوره : مهندس منصور اورعی</font></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75);"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کارشناس ارشد GIS<br></font></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75);"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></font></div><div align="right" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75);"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</font></font></font></div></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-12-26T18:38:17+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/455 <div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8346981834/60_33.png" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s8.picofile.com/file/8346981834/60_33.png"></a></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>برای دانلود شماره سی و سوم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>به ادامه مطلب مراجعه نمایید</b></font></div> text/html 2018-12-17T18:37:51+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار استند آپ کمدی دانشجویی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/454 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000">استند آپ کمدی</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">استند آپ کمدی جناب آقای محمد حسین عباسی پیرامون مسائل و مشکلات دانشجویان در مراسم روز دانشجو ۹۷</font></div><div align="center"><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">برگزار کننده: کانون فرهنگی طه آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور </font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/irmAu]</div><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-06T21:55:56+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/453 <div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8344957334/Untitled.png" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8344955150/Untitled.png" style="user-select: none;"></a></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">برای دانلود شماره سی و دوم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور</b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>به ادامه مطلب مراجعه نمایید</b></font></div> text/html 2018-12-06T19:34:07+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مراسم گرامیدشت روز دانشجو http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/450 <div align="center"><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8344948468/ST_Web.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8344948468/ST_Web.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8344948468/ST_Web.jpg"></a></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#009900">مراسم گرامیدشت روز دانشجو</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#009900"></font><br></div><div align="center"><br></div> <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">کانون فرهنگی طه برگزار میکند:</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">یکشنبه <font face="Mihan-Koodak">۱۸</font> آذر ماه <font face="Mihan-Koodak">۱۳۹۷</font><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">سالن خلیج فارس سازمان نقشه برداری کشور</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">از ساعت <font face="Mihan-Koodak">۱۳</font> الی <font face="Mihan-Koodak">۱۶</font><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">منتظر حضور <font color="#006600">سبزتان</font> هستیم</font></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-11-27T18:56:51+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/449 <div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8344058176/Rubik.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8344058176/Rubik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8344058176/Rubik.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font color="#990000"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">..:: &nbsp;&nbsp;کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ &nbsp; ::..</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"> این دوره ویژه دانشجویان آموزشکده سازمان نقشه برداری است </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" align="center"><font class="text4" color="#003300"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><br></span></b></font></p><font class="text4" size="3" color="#003300"><p class="MsoNormal" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">جهت کسب اطلاعات بیشتر و </span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><font class="text4" size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">ثبت نام</span></b></font> به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="FA">.</span></b></p></font></div></div> text/html 2018-11-20T09:56:11+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/447 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8343343526/Nashriye_Zheomatic_4.jpg" alt=""><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Iransans" style="color: rgb(75, 75, 75);">برای دانلود شماره سی و یکم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور&nbsp;</font><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><br></span></span></div> text/html 2018-11-10T08:04:23+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/446 <div align="center"><br><br><a href="http://uupload.ir/files/uhi_446617176_432745.jpg" target="" title=""><img alt="http://s9.picofile.com/file/8342294918/446617176_432745.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8342294918/446617176_432745.jpg"></a><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><font style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" size="5" face="Mihan-Nassim">برای دانلود شماره سی ام نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور <br></font><font size="7"><font face="Mihan-Nassim"><font size="5">به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</font></font></font></span><br></div> text/html 2018-11-04T10:26:43+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جلسه مشاوره کنکور ارشد نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/441 <br><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8341766100/Moshavere_3.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8341766100/Moshavere_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8341766100/Moshavere_3.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993399">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند :</font><br></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#993399">جلسه مشاوره کنکور ارشد نقشه برداری</font><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-10-31T16:51:27+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره دوم آموزشی نرم افزار Civil 3D مقدماتی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/440 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;" align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 10.6667px;"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8341437226/%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%A8.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8341437226/%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%A8.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341437226/%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%A8.jpg"></a></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند:</font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">دوره آموزشی&nbsp;<font color="#990000">نرم افزار Civil 3D و Auto Cad مقدماتی</font></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">توسط جناب آقای کیهان اسکندری نژاد</font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">"ویژه دانشجویان آموزشکده نقشه برداری"<br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید..</font></div><div style=""><br></div></font></div></div>