انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2018-10-15T10:40:05+01:00 text/html 2018-10-10T22:08:04+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com محمد حسین معصومی دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/431 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8339634526/Capture.PNG" target="" title=""><div><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="http://s8.picofile.com/file/8339586400/Capture.PNG" alt="undefined"></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="5"><b>دو هفته نامه انجمن علمی به آموزشکده&nbsp;بازگشت</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><font size="5">&nbsp;با</font><span style="font-size: x-large;">&nbsp;مطالب به روز و جذاب و خواندنی...</span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="5">برای دا</font></b><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">نلود شماره بیست و هشتم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</b></div> text/html 2018-10-05T15:49:19+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار انتخابات ششمین دوره انجمن علمی آموزشکده http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/429 <div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8339099042/Election.jpg" target="" title=""><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339099042/Election.jpg"></font></a></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">انتخابات ششمین دوره شورای انجمن علمی - دانشجویی آموزشکده&nbsp; ۲۸ و ۳۰&nbsp; مهر ماه ۱۳۹۷ در آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میگردد.</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);">علاقه مندان جهت کاندید شدن در این انتخابات می بایست فرم ثبت نام جهت شرکت در ششمین دوره انتخابات انجمن علمی را تکمیل نمایند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">( جهت تکمیل فرم ثبت نام</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><a href="https://goo.gl/forms/HQGLFALU71fcZ50i2" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></a><a href="https://goo.gl/forms/fB1DMSvquuzxEZU23" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></span></a></span></span><a href="https://goo.gl/forms/XTzwKyzksqva4EAm2" target="" title="" style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6" color="#3333ff">اینجا</font></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style=""><a href="https://goo.gl/forms/fB1DMSvquuzxEZU23" target="" title="" style=""><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="5">&nbsp;</font></span></a><font face="B Koodak" style="font-size: 14pt;">&nbsp;کلیک کنید )</font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">و یا پیامی مبنی بر شرکت در پنجمین دوره انتخابات را به اکانت تلگرامی انجمن علمی به نشانی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style=""><span lang="FA" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><font color="#3366ff" style="" size="4"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><font face="times new roman,times,serif" style="">@Ssa_NCC</font></font></span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10.6667px;"></span><span dir="RTL" style="font-size: 10.6667px;"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">ارسال نمایند.</span></span></font><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;"><span lang="FA"><br></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 12pt; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#990000"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;;">مهلت ثبت نام:</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">&nbsp;۲۰ مهرماه ۱۳۹۷</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></span></p><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">جهت آشنایی با فعالیت های انجمن، ساختار تشکیلاتی، کمیته های انجمن و&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">مطالعه آئین نامه انتخابات</span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">به</span><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">ادامه مطلب</span></b><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">مراجعه کنید.</span></div><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span><p style="font-family: Tahoma;"></p></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div></div> text/html 2018-10-01T16:00:18+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزشی Web GIS http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/426 <div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8338426300/Web.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s9.picofile.com/file/8338426300/Web.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند:</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">دوره آموزشی <font color="#990000">Web GIS&nbsp;</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">توسط مهندس منصور اورعی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">کارشناس ارشد GIS</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید..</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div></div> text/html 2018-09-30T20:57:48+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کلیپ های مراسم فارغ التحصیلی۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/427 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000">کلیپ های مراسم فارغ التحصیلی ۱۳۹۷</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در ادامه مطلب میتوانید ویدئو ها را مشاهده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و یا با مراجعه به کانال آپارات دانلود نمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">خاطرات تصویری چهار سال دانشجویی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/fkiEC]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کلیپ مصاحبه با دانشجویان فارغ التحصیل در ادامه مطلب</font></div> text/html 2018-09-26T19:54:24+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار معارفه دانشجویان جدید الورود ۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/425 <div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8338338676/Vorod_Web.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s9.picofile.com/file/8338338676/Vorod_Web.jpg"></a></div> text/html 2018-09-21T20:13:15+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی ۹۵ کارشناسی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/424 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#990000">گزارش تصویری مراسم&nbsp;فارغ التحصیلی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#990000">دانشجویان ورودی ۹۵ کارشناسی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8337877476/5T9A0231.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s8.picofile.com/file/8337877476/5T9A0231.jpg"></a></div> text/html 2018-09-06T07:30:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مراسم فارغ التحصیلی ۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/422 <div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8336484042/INV_NONE2.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8336484042/INV_NONE2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8336484042/INV_NONE2.jpg" class="shrinkToFit" width="507" height="724"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#330099"><font color="#000066">مراسم فارغ التحصیلی ورودی ۹۵ کارشناسی</font><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-08-29T15:45:10+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار تاریخ و زمان مصاحبه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۷ آموزشکده نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/421 <font class="text4"><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="AR-SA">زمان و محل مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 139۷</span> آموزشکده سازمان نقشه برداری</font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><strong><br></strong></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#002060;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:#002060"></span></b></p><font size="3"> </font><font size="3"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"></span></strong><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;; color:black;mso-themecolor:text1"></span></b></font><font size="3"></font><br><font size="3"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"></span></strong></font></font> text/html 2018-08-05T09:31:24+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار آموزش کار با نرم افزار Photomod http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/419 <br><div id="15334621289445838"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JcWpw/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#660000">در ۳۰ دقیقه Photomod را یاد بگیرید!</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کلیپ کوتاه آموزشی نرم افزار Photomod</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تهیه کنندگان : شعیب شیردلی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیمان مشیرپناهی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تدوینگر : &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; عطیّه خوشرفتار</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تهیه شده در انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری </font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-08-05T09:10:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار اتاق مشاوره NCC http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/418 <div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8338064426/k39k_whatsapp_image_2018_08_05_at_1_39_00_pm.jpeg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s9.picofile.com/file/8338064426/k39k_whatsapp_image_2018_08_05_at_1_39_00_pm.jpeg"></a></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</font><br></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-05-18T20:45:38+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی ژئودزی هندسی دکتر جمور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/417 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/o1fu_hendesi.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/o1fu_hendesi.jpg" alt="http://uupload.ir/files/o1fu_hendesi.jpg"></a></div> text/html 2018-05-18T20:25:54+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی ژئودزی ماهواره ای دکتر جمور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/416 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/nsw2_mahvare.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/nsw2_mahvare.jpg" alt="http://uupload.ir/files/nsw2_mahvare.jpg"></a></div> text/html 2018-05-15T19:05:54+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی نرم افزار های پیشرفته دکتر فلاحی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/415 <div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8326474584/Pishrafte.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8326474584/Pishrafte.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8326474584/Pishrafte.jpg"></a></div> text/html 2018-05-13T19:20:12+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار آموزش مقدماتی تدوین http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/414 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/i96_edius.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/i96_edius.jpg" alt="http://uupload.ir/files/i96_edius.jpg"></a><br><br><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب</font><br></div><br></div> text/html 2018-05-04T10:41:29+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی پردازش رقومی تصاویر دکتر میلان لک http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/413 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/t4bn_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.png" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/t4bn_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.png" alt="http://uupload.ir/files/t4bn_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.png" class="transparent"></a></div>