انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2018-06-24T11:38:33+01:00 text/html 2018-05-18T20:45:38+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی ژئودزی هندسی دکتر جمور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/417 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/o1fu_hendesi.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/o1fu_hendesi.jpg" alt="http://uupload.ir/files/o1fu_hendesi.jpg"></a></div> text/html 2018-05-18T20:25:54+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی ژئودزی ماهواره ای دکتر جمور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/416 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/nsw2_mahvare.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/nsw2_mahvare.jpg" alt="http://uupload.ir/files/nsw2_mahvare.jpg"></a></div> text/html 2018-05-15T19:05:54+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی نرم افزار های پیشرفته دکتر فلاحی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/415 <div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8326474584/Pishrafte.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8326474584/Pishrafte.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8326474584/Pishrafte.jpg"></a></div> text/html 2018-05-13T19:20:12+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار آموزش مقدماتی تدوین http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/414 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/i96_edius.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/i96_edius.jpg" alt="http://uupload.ir/files/i96_edius.jpg"></a><br><br><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب</font><br></div><br></div> text/html 2018-05-04T10:41:29+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی پردازش رقومی تصاویر دکتر میلان لک http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/413 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/t4bn_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.png" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/t4bn_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.png" alt="http://uupload.ir/files/t4bn_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.png" class="transparent"></a></div> text/html 2018-04-30T10:24:51+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مراسم گرامیدشت مقام استاد ۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/411 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/b3bk_ostad.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/b3bk_ostad.jpg" alt="http://uupload.ir/files/b3bk_ostad.jpg" class="shrinkToFit" width="507" height="718"></a></div> text/html 2018-04-29T10:30:26+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار تئاتر دانشجویی ۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/412 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/t9i4_dad_o_b_dad.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/t9i4_dad_o_b_dad.jpg" alt="http://uupload.ir/files/t9i4_dad_o_b_dad.jpg" class="shrinkToFit" width="512" height="718"></a></div> text/html 2018-04-14T07:40:37+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه کلاسی سنجش از دور دکتر صادقیان http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/409 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/yest_sanjesh.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/yest_sanjesh.jpg" alt="http://uupload.ir/files/yest_sanjesh.jpg"></a></div> text/html 2018-04-14T07:01:42+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دعوت به همکاری کانون فرهنگی طه http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/408 <a href="http://uupload.ir/files/0j1p_09-size.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/0j1p_09-size.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0j1p_09-size.jpg" class="shrinkToFit" width="692" height="692"></a> text/html 2018-04-04T19:30:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/407 <div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8322986676/Zone.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8322986676/Zone.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8322986676/Zone.jpg"></a><div align="center"><font class="text4"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود شماره بیست و هفتم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری</font></div></font><br><br></div><font class="text4"><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5"><br></font></font></font></font></div></font></div> text/html 2018-04-04T11:16:02+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه درسی ژئودزی ماهواره ای http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8322956084/%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B5.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8322956084/%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B5.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8322956084/%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B5.jpg"></a><br><br></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-Koodak"><b>جهت دانلود و ادامه مطلب کلیک کنید<br></b></font></font></font></font></font></div> text/html 2018-04-04T09:18:02+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جزوه درسی نرم افزار های پیشرفته http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/402 <div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8322957326/%DB%B1.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8322957326/%DB%B1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8322957326/%DB%B1.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-Koodak"><b>جهت دانلود و ادامه مطلب کلیک کنید !</b></font></font></font></font></div> text/html 2018-03-25T12:59:41+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه دو روزه نکته و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/401 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/1xf_kargah_riyazi.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/1xf_kargah_riyazi.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1xf_kargah_riyazi.jpg" class="shrinkToFit" width="479" height="719"></a></div><div align="center"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-03-25T09:32:49+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دانلود مجموعه جزوات جناب آقای دکتر میلان لک (کارشناسی) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/400 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/e4xt_milan.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/e4xt_milan.jpg" alt="http://uupload.ir/files/e4xt_milan.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/cosl_jozve.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/cosl_jozve.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cosl_jozve.jpg"></a></div> text/html 2018-03-02T11:35:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار چهارمین سالگرد تأسیس انجمن علمی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/394 <br><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/4fi_photo_2018-03-01_14-30-16.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/4fi_photo_2018-03-01_14-30-16.jpg" alt="http://uupload.ir/files/4fi_photo_2018-03-01_14-30-16.jpg"></a></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری مراسمی به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس خود برگزار کرد<br>که گزارش آن را در ادامه میخوانید..</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font>